El nostre compromís amb la mar i la costa balear

La protecció de la mar Balear és una responsabilitat compartida. Demanam 5 compromisos per garantir la seva conservació.

1. Crear una xarxa de santuaris marins que cobrirà un 10% de la mar Balear.

2. Posar en marxa plans de conservació i recuperació d’hàbitats i especies vulnerables.

3. Garantir una pesca sostenible i acabar amb el furtivisme i el comerç fraudulent.

4. Millorar la qualitat de les nostres aigües litorals.

5. Invertir un mínim d’un 1% dels pressuposts públics en conservació marina*.

*No inclou despesa relacionada amb infraestructura per millora i depuració d’aigües.

Compromís polític amb la mar i la costa balear


La mar Balear és font de beneficis, gaudi, lleure i benestar. Una mar i una costa en bon estat de conservació són essencials per esmorteir els impactes del canvi climàtic i per garantir el futur d’indústries com la pesca, el turisme, la nàutica i els llocs de treball que depenen d’elles.

Però la mar Balear està en crisi. Les múltiples pressions a les què està sotmesa han provocat la desaparició d’espècies, l’erosió d’hàbitats i el deteriorament de la seva qualitat ambiental, posant en risc la seva capacitat de proveir benestar i garantir la prosperitat econòmica. En un context de canvi climàtic i incertesa global és urgent actuar per frenar aquest procés i recuperar el seu bon estat ecològic.

Els partits polítics juguen un paper clau per accelerar la transició cap a una mar plena de vida, reduint els impactes negatius i afavorint la conservació i recuperació del nostre patrimoni natural.

Les Balears aspiren a ser referent mundial en conservació marina. Aspiren a demostrar que és possible reconciliar la prosperitat econòmica amb uns ecosistemes marins i litorals en excel·lent estat de conservació. L’escala del repte és enorme. Per fer-ho possible calen ambició i mesures valentes.

Demanam a tots els partits polítics, tant si governen com si fan oposició, que es comprometin a fer realitat aquest objectiu incloent les següents mesures als seus plans de govern. Demanam també a representants del sector privat, públic i de la societat civil que facin públic el seu suport adherint-se a aquest compromís.

Sabem què cal fer per recuperar la nostra mar però només ho aconseguirem si comptam amb el suport de tothom.

QUÈ CAL FER?

1. Ampliar i millorar les àrees marines protegides i crear santuaris marins que cobreixi un 10% de la mar Balear. Dotant-les dels instruments de gestió (seguiment, coordinació, vigilància) i finançament necessaris.

2. Posar en marxa plans de conservació i recuperació d’hàbitats i espècies vulnerables.

3. Garantir una pesca sostenible i acabar amb el furtivisme i el comerç fraudulent.

4. Millorar la qualitat de les nostres aigües litorals.

5. Invertir un mínim d’un 1% dels pressuposts públics en conservació marina.

L’èxit de tot plegat dependrà dels avenços que facem en reptes transversals com la creixent pressió demogràfica i la necessitat d’accelerar la transició energètica i de fer front a l’escalfament global.

 

QUINES PROPOSTES CAL IMPLEMENTAR?

Crear una xarxa de santuaris marins que cobreixi un 10% de la mar balear

1. Elaborar i aprovar un pla per protegir un mínim del 10 % de la superfície marina balear (aigües interiors) a un nivell de protecció estricte abans del 2030. Establir 10 santuaris marins abans del 2028. 

2. Dissenyar, aprovar i implementar tots els plans de gestió pendents a les zones marines de la Xarxa Natura 2000 que depenen del Govern Balear, com la badia de Pollença i Alcúdia. 

3. Elaborar i aprovar un pla d’ordenació marí i costaner per a cada illa. Definir llindars de capacitat de càrrega física i ecològica respecte usos i impactes. 

4. Enfortir la vigilància i establir un programa de seguiment per avaluar els impactes de les àrees marines protegides a totes les illes a nivell ecològic, econòmic i social per poder millorar la seva gestió.

 

Posar en marxa plans de conservació i recuperació d’hàbitats i espècies vulnerables

1. Posar en marxa un pla de seguiment de les espècies i hàbitats marins vulnerables per conèixer millor el seu estat de conservació i les pressions a les quals estan sotmesos. Mínim de 15 plans en marxa al 2027. 

2. Elaborar, aprovar i implementar un pla de restauració i recuperació de badies somes per a totes les Illes Balears. Mínim de 10 plans en marxa al 2027. 

3. Elaborar, aprovar i implementar plans de conservació i recuperació d’espècies vulnerables de la mar Balear (taurons i rajades, mamífers marins, cavallets de mar). Mínim de 5 plans en marxa al 2027. 

4. Elaborar plans de viabilitat per a la recuperació d’espècies extintes a l’àmbit regional com l’escat, el peix guitarra o el vell marí. 

5. Crear un telèfon d’atenció ciutadana 24/7 per facilitar la denúncia d’infraccions a la mar i el litoral balear i facilitar el desplegament de mitjans necessaris.

 

Garantir una pesca sostenible i acabar amb el furtivisme i el comerç fraudulent

1. Elaborar plans de gestió pesquera (per territori, illa, espècies, arts) i comitès de cogestió per garantir la sostenibilitat del recurs pesquer i millorar la rendibilitat del pescador. Mínim de 12 plans de cogestió establerts al 2027.

2. Implementar un sistema de recollida de dades actualitzat i efectiu per conèixer les captures reals del sector recreatiu i professional. Posar en marxa un programa d’observadors a bord per validar i centralitzar informació sobre captures accidentals d’espècies vulnerables (rajades, cetacis, aus, mamífers marins). 

3. Reforçar la vigilància i inspecció per garantir el compliment de les regulacions establertes en pesca professional i recreativa. Duplicar la dotació respecte al 2022. 

4. Invertir en implementació de tècniques de pesca més selectives per reduir les captures accidentals d’espècies en perill i/o de baix valor comercial, i/o per sota de la talla mínima. Mínim de 10 mesures implementades abans del 2027. 

5. Limitar el número de llicències de pesca recreativa (quantitat de dies de pesca totals) condicionar la seva obtenció al coneixement de la normativa existent i la seva renovació a la provisió de dades reals de captures i compliment de normativa.

 

Millorar la qualitat de les nostres aigües litorals

1. Elaborar un pla d’inversió, programa de mesures i calendari per assolir l’objectiu “vessament zero” (ni una gota d’aigua contaminada a la mar). 

2. Fer una auditoria dels sistemes de clavegueram i transport a nivell municipal/insular/regional per identificar pèrdues d’aigua i riscs de pèrdua. 

3. Garantir la inversió per reparar i actualitzar la infraestructura de transport i tractament d’aigües incloent la implementació de sistemes de separació d’aigües brutes i aigua de pluja en els municipis que no en tenen. 

4. Digitalització de la qualitat d’aigua abocada a la mar. Implementar un sistema de monitorització continu de paràmetres biològics y fisicoquímics en les sortides dels emissaris i altres punts de desguàs a la mar tant d’infraestructura pública com privada. 

5. Garantir el compliment de la Llei de residus del Govern Balear que prohibeix la venda i comerç dels productes de plàstic d’un sol ús. Implementar els sistemes de dipòsit i retorn (SDDR) a totes les illes per fomentar la recuperació, reciclatge i re-utilització de materials i envasos.

Aportar el finançament públic necessari per fer realitat aquests compromisos

1. Destinar com a mínim l’1% dels pressuposts públics en conservació marina (sense comptar infraestructura d’aigües). 

2. Dotar de més personal els serveis públics directament relacionats amb la conservació marina (biodiversitat, àrees marines protegides, pesca, vigilància, seguiment, control i compliment de normativa existent, etc.). 

3. Creació d’un fons públic-privat per a la protecció, investigació i conservació d’espècies i hàbitats marins vulnerables. Implementar mecanismes per sumar aportacions de sectors econòmics estretament vinculats a la mar. 

4. Implementar un sistema de comptabilitat del capital natural marí integrant dades sobre l’estat dels nostres hàbitats i espècies marines i el valor econòmic de béns i serveis, per fer visible la interrelació entre l’estat del medi marí i l’economia. 

5. Calcular la inversió de despesa pública destinada a conservació marina creant un sistema de seguiment automàtic de la despesa.

Fotografia: Víctor de Valles.